Polityka Prywatności

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, ze zm. (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

  1. administratorem danych osobowych jest Fundacja "Rodzice Szkole", adres siedziby: ul. Szajnochy 11 lok. 2, 01-637 Warszawa, kontakt mailowy: kontakt@rodziceszkole.edu.pl;

  2. dane osobowe będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w projekcie edukacyjnym "Akademia Finansów Rad Rodziców", w tym przydzielenia dostępu do platformy e-learningowej, kontaktowania się w bieżących sprawach oraz wystawienia certyfikatów udziału, a także innych dokumentów poświadczających udział w projekcie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych);

  3. podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;

  4. w przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych. Dane osobowe będą udostępniane Narodowemu Banku Polskiemu;

  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany;

  6. okres przetwarzania danych przez Administratora jest nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane, zaś po upływie okresu przetwarzania dane są anonimizowane lub nieodwracalnie usuwane, z zastrzeżeniem wymaganego prawem okresu archiwizowania tego typu danych;

  7. posiada Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia. Przysługuje Pani/Panu wycofania zgody, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem;

  8. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.